Ανάσα ΙΙ

Η επιχείρησή μας που δραστηριοποιείται στην Περιφερεια Θεσσαλίας, χρηματοδοτείται από τη Δράση «Ενίσχυση
μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid19 στη Θεσσαλία – “ΑΝΑΣΑ ΙΙ”» του
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 20142020, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η Δράση «ΑΝΑΣΑ ΙΙ» στοχευει στην παροχή ενίσχυσης των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Θεσσαλίας,
με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης κεφαλαίου κίνησης για τη διασφάλιση επαρκοούς ρευστότητας για
την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19.